ВОДАЧ НА МАЛЪК КОРАБ ЗА СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЕ ПО ВЪТРЕШНИ ВОДНИ ПЪТИЩА НА ЕВРОПА

Правоспособност "Водач на малък кораб за спорт и развлечение по вътрешните водни пътища на Европа" е необходима на вески желаещ да работи, като моряк или да управлява самостоятелно плавателен съд до 20метра по вътрешните водни пътища на Европа в т.ч. и извън българския участък на р. Дунав

ОПИСАНИЕ:

Това е правоспособност, която може да придобиете само при условие, че вече имате правоспособност "Водач на малък кораб".

В този случай можете да се явите на допълнителен изпит пред ИА „Морска администрация” и след като го издържи успешно да придобие правоспособност „Водач на малък кораб за спорт и развлечение по вътрешни водни пътища на Европа”. Необходимо е да знаете, че:

 • за да управлявате плавателен съд до 20метра извън българския участък на р. Дунав или по всички вътрешни водни пътища на Европа се изисква именно тази правоспособност
 • някои европейски корабособственици изискват тази правоспособност от моряците

УСЛОВИЯ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА СВИДЕТЕЛСТВО:

 • притежавате валидно Свидетелство за "Водач на малък кораб" по р. Дунав
 • успешно положен изпит пред ИА "Морска администрация"
 • валидно медицинско свидетелство от оправомощено здравно заведение

ТАКСА: 50лв.

Таксата включва:

 • изпитни тестове в т.ч. достъп до електронна система за решаване на тестове
 • такса за явяване на първи изпит пред ИА "Морска администрация"
 • обработка на всички необходими документи за явяване на изпит и издаване на свидетелство

Таксата не включва:

 • такса за повторно явяване на изпит пред ИА „Морска администрация” - 15лв.
 • такса за издаване на Медицинско свидетелство от оправомощено здравно заведение (в случай, че нямате валидно) ТУК
 • такса за издаване на Свидетелство за правоспособност от ИА "Морска администрация"

Тарифи на Изпълнителна агенция "Морска администрация"
за издаване на свидетелство "Водач на малък кораб"

за 30 дни 10лв.
за 7 дни 15лв.
за 8 часа 20лв.

ОБУЧЕНИЕ:

Учебният материал за тази правоспособност обхваща изцяло знанията получени в курса „Водач на малък кораб”.

В случай, че имате нужда от опресняване на тези знания може да се свържете с нас за допълнителни учебни консултации.

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА ИЗПИТ:

 • Лична карта (представя се в деня на изпита пред ИА „Морска администрация”)
 • Заявление за явяване на изпит (попълва се на място в офиса на „МОРЯШКИ ЦЕНТЪР – РУСЕ” ЕООД при записване и се подава от нас в ИА "Морска администрация")
 • Валидно Свидетелство за правоспособност "Водач на малък кораб"
 • Платена такса за явяване на изпит пред ИА „Морска администрация” (тя е част от вашата такса и се внася от „МОРЯШКИ ЦЕНТЪР – РУСЕ” ЕООД по сметка на ИА „Морска администрация” преди изпита)

КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА ИЗПИТА:

Изпитът се провежда в оборудвана с компютри зала на ИА "Морска администрация" чрез компютърна генерация на тест включващ 60 въпроса от темите:

 • 30 въпроса - Основни положения за плаване по Дунав (Правила за плаване по р. Дунав)
 • 30 въпроса - Функция "Теоретичен изпит" от изпитната програма (включва следните модули: Основи на речното корабоводене; Маневриране и управление на кораб; Нормативна база регламентираща плаването по вътрешните водни пътища на Европа; Устройство на кораба корабни силови уредби, системи и механизми; Поведение при извънредни обстоятелства).

Времето за решаване на теста е 60 минути.

Изпита се счита за успешно положен при дадени минимум 85% верни отговори (допустими грешни отговори-9).

След успешното полагане на изпит пред ИА „Морска администрация” Вие можете да пристъпите към издаване на Свидетелство за придобита правоспособност „Водач на малък кораб за спорт и развлечение по вътрешни водни пътища на Европа”.

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА ИЗДАВАНЕ НА СВИДЕТЕЛСТВО:

 • Заявление за издаване на свидетелство (подготвя се от „МОРЯШКИ ЦЕНТЪР – РУСЕ” ЕООД и веднага след успешно положен изпит, ние Ви съдействаме за подаването му в ИА "Морска адмнистрация")
 • Свидетелство за медицинска годност (Издава се от оправомощено здравно заведение. "МОРЯШКИ ЦЕНТЪР - РУСЕ" ЕООД има практиката да съдейства напълно на своите курсисти за издаването на медицинско свидетелство в ТДКЦ - Русе)
 • Валидно Свидетелство за правоспособност "Водач на малък кораб" - копие
 • Платена такса за издаване на свидетелство (съгл. Тарифа №5 на Изпълнителна агенция „Морска администрация”)

ПРИ НАС ПОЛУЧАВАТЕ ПЪЛНО СЪДЕЙСТВИЕ НА ВСЕКИ ЕТАП ОТ ПРИДОБИВАНЕТО НА ПРАВОСПОСОБНОСТТА
"ВОДАЧ НА МАЛЪК КОРАБ ЗА СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЕ ПО ВЪТРЕШНИ ВОДНИ ПЪТИЩА НА ЕВРОПА".

ОБРАБОТВАНЕТО НА ЦЯЛАТА ДОКУМЕНТАЦИЯ Е НАШ АНГАЖИМЕНТ.
ИЗЦЯЛО ОРГАНИЗИРАМЕ ЯВЯВАНЕТО НА ИЗПИТ, ИЗДАВАНЕТО НА МЕДИЦИНСКО СВИДЕТЕЛСТВО И ИЗДАВАНЕТО НА СВИДЕТЕЛСТВОТО ЗА ПРАВОСПОСОБНОСТ.

ЗА ТЕЗИ НАШИ УСЛУГИ НЕ ДЪЛЖИТЕ НИКАКВИ ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТАКСИ!