ОТ "ВОДАЧ НА МАЛЪК КОРАБ"
ЗА "ВОДАЧ НА КОРАБ ДО 40БТ ПО МОРЕ"

В случай, че вече имате правоспособност "Водач на малък кораб" можете да придобиете правоспособност "Водач на кораб до 40БТ по море" при облекчени условия на обучение и явяване на изпит

ОПИСАНИЕ:

С "Водач на малък кораб" не може да управлявате плавателен съд по море и затова е необходимо да имате правоспособност "Водач на кораб до 40БТ по море". Правилата за плаване по р. Дунав и вътрешните водни пътища на Европа и по море са различни. След това обучение Вие ще можете да управлявате плавателни съдове освен по р. Дунав и вътрешните водни пътища на Европа и международно по море.
Ние ще Ви подготвим изцяло върху учебния материал, ще Ви предоставим необходимите тестове и ще Ви съдействаме документално от момента на записване в обучението до получаването на свидетелството за правоспособност.

УСЛОВИЯ ЗА ЗАПИСВАНЕ:

 • притежавате валидно Свидетелство за "Водач на малък кораб" (в случай, че срокът на свидетелството е изтекъл, ние ще Ви съдействаме за подновяването му)
 • здравословна годност
 • завършено основно образование

ТАКСА ЗА ОБУЧЕНИЕ: 300лв.

Таксата се заплаща в рамките на обучението и включва:

 • учебни помагала
 • изпитни тестове в т.ч. достъп до електронна система за решаване на тестове
 • обучението от квалифицирани лектори
 • такса за явяване на първи изпит пред ИА „Морска администрация”

В цената на обучението не са включени:

 • такса за повторно явяване на изпит пред ИА „Морска администрация” - 15лв.
 • такса за издаване на Медицинско свидетелство от оправомощено здравно заведение ТУК
 • такса за издаване на Свидетелство за правоспособност от ИА "Морска администрация"

Тарифи на Изпълнителна агенция "Морска администрация"
за издаване на свидетелство "Водач на малък кораб"

за 30 дни 10лв.
за 7 дни 15лв.
за 8 часа 20лв.


ОБУЧЕНИЕ:

Обучението за придобиване на правоспособност "Водач на кораб до 40БТ по море" след придобита правоспособност "Водач на малък кораб" е с продължителност 30 учебни часа. Придобивате знания и умения върху Международните правила за предпазване от сблъскване на море и Комбинирана система от морски плаващи знаци "IALA".

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА ЗАПИСВАНЕ:

 • Лична карта - копие
 • Валидно Свидетелство за "Водач на малък кораб" - копие
 • Диплома за завършено образование - копие
 • Декларация за доброволно и информирано съгласие за обработване на личните данни (попълва се на място в офиса на „МОРЯШКИ ЦЕНТЪР – РУСЕ” ЕООД при записване)
 • Заявление за включване в подготвителен курс за придобиване на правоспособност (попълва се на място в офиса на „МОРЯШКИ ЦЕНТЪР – РУСЕ” ЕООД при записване)
 • Заявление за явяване на изпит (попълва се на място в офиса на „МОРЯШКИ ЦЕНТЪР – РУСЕ” ЕООД при записване)

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА ЯВЯВАНЕ НА ИЗПИТ:

 • Лична карта (представя се в деня на изпита пред изпитната комисия на ИА „Морска администрация”)
 • Заявление за явяване на изпит (попълва се на място в офиса на „МОРЯШКИ ЦЕНТЪР – РУСЕ” ЕООД при записване и се подава от нас в ИА "Морска администрация")
 • Диплома за завършено образование - копие
 • Валидно Свидетелство за "Водач на малък кораб" - копие
 • Платена такса за явяване на изпит пред ИА „Морска администрация” (тя е част от вашата такса за обучение и се внася от „МОРЯШКИ ЦЕНТЪР – РУСЕ” ЕООД по сметка на ИА „Морска администрация” преди изпита)

КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА ИЗПИТА:

Изпитът се провежда в оборудвана с компютри изпитна зала на ИА "Морска администрация" чрез генерация на тест включващ 

30 въпроса върху Международните правила за предпазване от сблъскване на море и Комбинирана система от морски плаващи знаци "IALA".

Времето за решаване на теста е 30 минути.

Изпитът се счита за успешно положен при дадени минимум 85% верни отговори (допустими грешни отговори - 5).

След успешното полагане на изпит пред ИА „Морска администрация” Вие можете да пристъпите към издаване на Свидетелство за придобита правоспособност „Водач на кораб до 40БТ по море”.

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА ИЗДАВАНЕ НА СВИДЕТЕЛСТВО:

 • Заявление за издаване на свидетелство (подготвя се от „МОРЯШКИ ЦЕНТЪР – РУСЕ” ЕООД и веднага след успешно положен изпит, ние Ви съдействаме за подаването му в ИА "Морска адмнистрация")
 • Свидетелство за медицинска годност (Издава се от оправомощено здравно заведение. "МОРЯШКИ ЦЕНТЪР - РУСЕ" ЕООД има практиката да съдейства напълно на своите курсисти за издаването на медицинско свидетелство в ТДКЦ - Русе)
 • Диплома за завършено образование - копие
 • Актуална снимка паспортен формат - 1бр.
 • Платена такса за издаване на свидетелство (съгл. Тарифа №5 на Изпълнителна агенция „Морска администрация”)

ПРИ ЗАПИСВАНЕ В ОБУЧЕНИЕ ПОЛУЧАВАТЕ ПЪЛНО СЪДЕЙСТВИЕ НА ВСЕКИ ЕТАП.
ОБРАБОТВАНЕТО НА ЦЯЛАТА ДОКУМЕНТАЦИЯ Е НАШ АНГАЖИМЕНТ.
ИЗЦЯЛО ОРГАНИЗИРАМЕ ЯВЯВАНЕТО НА ИЗПИТ, ИЗДАВАНЕТО НА МЕДИЦИНСКО СВИДЕТЕЛСТВО И ИЗДАВАНЕТО НА СВИДЕТЕЛСТВОТО ЗА ПРАВОСПОСОБНОСТ .
ЗА ТЕЗИ НАШИ УСЛУГИ НЕ ДЪЛЖИТЕ НИКАКВИ ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТАКСИ!

Условия на сайта

контакти

"МОРЯШКИ ЦЕНТЪР - РУСЕ" ЕООД

тел. 0878 867 114
e-mail: mor_centre@abv.bg
www.morcentre.com

ОФИС
гр. Русе, ул. "Бистрица" № 3

УЧЕБНА ЗАЛА
гр. Русе, ул. "Бистрица" № 4

Работно време:
понеделник - петък
10:00 - 17:30